Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků garáží Tachovská konaného dne 17.5.2018

21. 5. 2018

Zápis

ze shromáždění Společenství vlastníků garáží Tachovská

konaného dne 17.5.2018 od 18:00 hodin v objektu garáží.

 

 

Program shromáždění :

 1. Prezence
 2. Schválení programu jednání
 3. Ekonomika společenství
 4. Změna správce společenství
 5. Informace o stavu reklamace stavby
 6. Informace o stavu jednání o odstranění graffiti
 7. Využití prostoru pod vnější nájezdovou rampou
 8. Diskuse
 9. Závěr

 

 

 1. Prezence
  1. Dle prezenční listiny byli přítomni nebo na základě plné moci zastoupeni vlastníci mající 8637 z celkových 16605 spoluvlastnických podílů, což je 52,01 % z celkového počtu vlastníků.

b.    Shromáždění bylo prohlášeno za usnášení schopné.

 

 1. Schválení programu jednání

a.    Program jednání byl schválen hlasy všech přítomných.

b.    Byl schválen zapisovatel.

 

 1. Ekonomika společenství
  1. Předseda seznámil shromáždění s hospodařením v roce 2017. Přehlednou formou pomocí vyvěšených plakátů uvedl veškeré příjmy a výdaje. Detailně vysvětlil obsah jednotlivých výdajových položek v roce 2017 a srovnal je s výdaji v letech předchozích (2013 – 2016).
  2. Uvedl i příjmy a výdaje roku letošního až do dne konání shromáždění, včetně aktuálního zůstatku na bankovním účtu  k 30.4.2018.
  3. Dále byl předložen návrh rozpočtu na rok 2018 v rozdělení na režii a správu domu a pozemku. A to ve stejném znění jako rozpočet na předchozí rok 2017. 

      

 

rozpočet pro rok 2018

 

Společný fond / specifikace

Celkové roční náklady v Kč

Příspěvek garáže 16,6 m2 (166 podílů)

Příspěvek garáže 33,7 m2 (337 podílů)

režie

Pojistné budovy

9 600

97

97

Správa budovy

42 000

424

424

Odměna výboru

16 500

167

167

Drobné vydání a poplatky

5000

51

51

režie celkem

73 100

739

739

správa domu a pozemku

Záloha na opravy a investice celkem

100 000

xxx

xxx

Záloha na opravy a investice v Kč/podíl

6

996

2 022

 

Celkem společný fond

173 100

1 735

2 761

 

 

 

 

 

 

Služby /specifikace

Celkové roční náklady v Kč

Příspěvek garáže 16,6 m2

Příspěvek garáže 33,7 m2

 

Elektrická energie společných prostor

21 000

212

212

 

 

 

 

 

 

celková platba

 

1 947

2 973

 

 1. Předložený rozpočet byl schválen všemi přítomnými, nikdo nebyl proti. (8673 podílů pro, tj 52,01%)
 2. Stejně jako loni každý vlastník dostane od účetní Plzeňského servisu paní Stehlíkové předpis plateb. Do něj budou promítnuta individuální vyúčtování spotřeby elektřiny v garáži. A stejně jako loni o případný nedoplatek za rok 2017 bude navýšena částka 212 Kč vybíraná jako záloha na spotřebu společných prostor a to dvojnásobně. Jednou jako úhrada loňského nedoplatku a jednou jako individuální záloha spotřeby vlastní garáže na letošní rok. Dokud nedostanete od paní Stehlíkové předpis plateb, neprovádějte žádné platby.
 3. Kromě příslušných odborných revizí a oprav, je pro údržbu objektu třeba provádět i jednorázové práce, které by bylo možno provádět i svépomocně. (výměna vadných elektroměrů, čištění okapů, venkovních žlabů, údržba nouzového osvětlení, úklid, atd.). Za jejich provedení by bylo správné vyplatit odměnu. Bohužel nelze jí vyplatit bez písemné dohody o provedení práce. V tom případě se ale společenství okamžitě ocitá v roli zaměstnavatele a zákonem č.37/1993 Sb. je dáno, že každý zaměstnavatel musí být připojištěn proti pracovnímu úrazu. Své zaměstnance musí vyškolit, musí být kvalifikován školení provádět atd. Leckdy se správný postup všelijak obchází, za to ale členové výboru odmítají nést zodpovědnost. Pokud některý ze spoluvlastníků může doporučit někoho, kdo je schopen a ochoten provést zmiňované práce laciněji než velká firma, má živnostenský list a může předložit fakturu, všichni ostatní mu budou vděčni.

 

 

 1. Změna správce společenství

      Shromáždění bylo seznámeno s jednáním výboru v této záležitosti.

 

 1. Informace o stavu reklamace stavby
  1. V souladu s rozhodnutím minulého shromáždění bylo provedeno statické měření pohybu stavby. V závěrečné zprávě se konstatuje, že skelet je v pořádku, expanduje podlaha.
  2. Následně na zadání AZS98 bylo provedeno inženýrsko-geologické posouzení podloží podlahy. Jeho závěrečná zpráva potvrzuje zjištění statika. Příčinou problémů je nevhodná skladby konstrukčních vrstev podlahy. Zpráva navíc specifikuje jaká sanační opatření by se měla pro odstranění vady provést.
  3. Na obě výše uvedené zprávy a na naši žádost o vyjádření reagoval svým dopisem vedoucí stavebního střediska AZS98. V něm uznává, jako příčinu vady bobtnající vrstvy pod podlahou a nedostatečné odvodnění objektu. Dále oznamuje, že způsob provedení nápravných opatření zadali projekční kanceláři. A žádá nás o odsouhlasení postupu prací a naši součinnost při nich. Protože se jedná o zcela zásadní zásah do provozu garáží, přímo zde cituji příslušnou pasáž z dopisu, kde je plánovaný postup rozdělen do třech fází.

1. fáze
Vybourání levé části (směrem k Tachovské ulici) + vybourání chodby - bylo by možné domluvit se s vlastníky, že by si přestěhovali věci po domluvě s majiteli do pravých garáží? (v případě potřeby)
Odbagrování nevhodné vrstvy + nahrazení novou vrstvou
Pokládka izolací a betonáž nové podlahy do původního stavu - levé garáže v celé délce, chodbu ponecháme ve štěrku

2. fáze
Přestěhování věcí z pravých garáží do nových levých garáží.
Odbagrování nevhodné vrstvy + nahrazení novou vrstvou
Pokládka izolací a betonáž nové podlahy do původního stavu - pravé garáže v celé délce, chodbu ponecháme ve štěrku

3. fáze
Pokládka zámkové dlažby do celé plochy chodby - zvoleno z důvodu časového - nemusí se čekat na vytvrdnutí betonu v chodbě.

 

 1. S tímto textem bylo samozřejmě seznámeno shromáždění a byla k němu vedena poměrně obsažná diskuze. Jejím výsledkem je:
  1. Souhlas s navrženým postupem prací s podmínkou, že budeme mít možnost zúčastnit se jednání s projektantem a ovlivnit tak konkrétní realizaci všech tří v hrubých rysech popsaných fází.
  2. Požadavek na provedení betonáže i v chodbě. Časové prodlení s tvrdnutím betonu jsme ochotni strpět.
  3. Shromáždění souhlasí i s poskytnutím součinnosti, čímž je míněno vyklizení garáží. V té souvislosti byl ale vznesen požadavek na odškodnění majitelů garáží za nemožnost řádného užívání v průběhu opravy. Řada vlastníků poukazovala na to, že si budou muset někde pronajmout náhradní prostory pro uložení svých věcí. Zde bude záležet na časovém harmonogramu opravy a z něho plynoucí době výluky z normálního využívání garáží.
  4. Výbor bude při svém jednání s ASZ98 postupovat v souladu s výše uvedenými podmínkami, včetně požadavku na odškodnění.
 2. Zprávy zmíněné v bodě 5a. a 5b., stejně jako dopis vedoucího stavebního střediska AZS98 jsou k nahlédnutí u předsedy.  Iniciativa členů společenství je vítaná a za podnětné a nejlépe odborné návrhy a připomínky výbor předem děkuje.

 

 1. Informace o stavu jednání o odstranění graffiti
  1. Viníci jsou známi, byli policií zajištěni při činu. Našli se důkazy svědčící, že poškodili i fasády jiných objektů v jiných částech města. I proto se šetření vleče. V zájmu co nejrychlejšího zajištění nápravy výbor souhlasil s návrhem policie na poskytnutí telefonního čísla viníkovi k osobnímu jednání o odstranění škody. Viník se jednou ozval, na dohodnutou schůzku se ale již nedostavil.
  2. Po uvedení údajů o materiálu fasády a zaslání fotografie poškození byl získán cenový odhad odborné opravy - 17 tisíc korun. Z prvního kontaktu s viníkem je zřejmé, že měl v úmyslu jednoduché přetření malby barvou. Shromáždění rozhodlo, že budeme trvat na kvalitní opravě. (napřed co nejvíce barvy odstranit, penetrovat, teprve potom dát vrchní nátěr a v odpovídající ploše)
  3. Krytí z pojistného plnění je nejisté, pojišťovna namítá, že na vandalismus se nevztahuje. Dle našeho názoru je to v případě zjištěného viníka jinak. Poslední stanovisko pojišťovny je, že předložíme-li soudní rozhodnutí, pojistnou událost znovu vyhodnotí.

 

 1. Využití prostoru pod vnější nájezdovou rampou
  1. Podnět k jednání o tomto bodu dal nový vlastník, který získal garáž v loňském roce. Projevil zájem o využití prostoru pod rampou pro svoji potřebu formou prodeje pozemku, pronájmu či jinak. Napřed ústně a následně písemně oslovil výbor s požadavkem na zařazení bodu na program shromáždění a zároveň na návrh nějakého řešení, aby cituji: „diskuze na shromáždění byla věcná a nezdržovala“. 
  2. Výbor požadavek projednal a jednomyslně zamítl. Důvody byly sděleny shromáždění
  3. Následně proběhla rušná diskuse a po ní se hlasovalo. Bylo odsouhlaseno, že shromáždění nesouhlasí s využitím prostoru pod vnější nájezdovou rampou pro individuální potřebu žadatele.

 

 1. Diskuse
  1. Padlo upozornění na poškození mechanismu vjezdových vrat ve 2. podlaží. Evidentně bylo způsobeno pohybem příliš vysokého auta nebo pravděpodobněji auta s nákladem na střeše. Řidič určitě ví, že narazil a způsobil škodu. Nicméně se nepřihlásil.
  2. Došlo i k poškození vrat jedné z garáží. Někdo do nich vrazil a zhruba ve výši nárazníku je promáčkl tak, že je majitel musel vypáčit. Rovněž v tomto případě se nikdo nepřihlásil. Zůstala po něm jen černá barva v místě nárazu.
  3. Nelze vyloučit i jiná poškození, ale i kdyby byla jen tato dvě, je to moc.
  4. Bohužel nelze víc než apelovat na slušnost, zodpovědnost a dobré vychování. Děje se to uvnitř garáží, nelze to svést na vandaly zvenku. Samozřejmě k nějakému nárazu dojít může. Známe to všichni, stačí chvíle nepozornosti. Všichni vlastní drahé garáže, v nich určitě nelaciná auta a ve srovnání s tím, způsobená škoda je pakatel. Neměl by být problém ji uhradit.
  5. Takže na tom se shromáždění shodlo. A zároveň bylo konstatováno, že ti co se slušně nechovají, jsou většinou právě ti, kteří na shromáždění nechodí. Tak třeba si tohle přečtou.

 

 1. Závěr
  1. Shromáždění bylo ukončeno v čase 19:35 hod.

 

 

Jednání řídil předseda výboru Ing. Mareš, zápis provedl Ing. Nerad

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář