Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků garáží Tachovská konaného dne 14.5.2014

17. 5. 2014

Zápis

ze shromáždění Společenství vlastníků garáží Tachovská

konaného dne 14.5.2014 od 18:00 hodin v objektu garáží.

 

 

Program shromáždění byl:

  1. prezence
  2. ekonomika společenství
  3. projednání změn stanov plynoucích z nového občanského zákoníku
  4. zvážení možnosti instalace samozamykacích zámků do všech dveří
  5. úklid ve společných prostorách
  6. hasicí přístroje – pravidelné kontroly
  7. diskuse
  8. závěr

 

 

1.      Prezence

a.       Dle prezenční listiny byli přítomni nebo na základě plné moci zastoupeni vlastníci mající 11625 z celkových 16605 spoluvlastnických podílů, což je 70,00 % z celkového počtu vlastníků.

Shromáždění bylo prohlášeno za usnášeníschopné.

 

 

2.      Ekonomika společenství

a.       Předseda společenství hned po zahájení shromáždění zhodnotil individuální vyúčtování roku 2013 rozeslané Plzeňským servisem. To mělo již lepší obsah nežli vyúčtování předchozí, je z něho jednoznačně zřejmé, že spotřeba všech jednotlivých garáží dohromady byla 2085 kWh (12 292 Kč) a spotřeba ve společných prostorách byla 3608 kWh (21 262 Kč). Z toho lze vyvodit, že za spotřebu elektřiny ve spol. prostorách zaplatila standardní garáž 212 Kč.  Individuální spotřeba vlastních garáží se docela zásadně liší podle toho, mají-li vrata na elektropohon (bere minimálně 50 kWh, cca 300 Kč,), nebo ne.

 

b.       Distribuované vyúčtování opět ale obsahuje pouze vyúčtování elektřiny a jako celkem zaplacené zálohy uvádí pouze zálohy zaplacené na elektřinu. Neuvádí nic o tom, jak se hospodařilo s dalšími vybranými prostředky a pouze odkazuje na výroční zprávu, umístěnou na stránkách Domy online na portále Plzeňského servisu. Protože asi ne pro každého je šikovné studovat výroční zprávu, jejíž ekonomická část navíc vyžaduje znalosti podvojného účetnictví, podal předseda úplnou podrobnou zprávu o příjmech a výdajích společenství od jeho vzniku. Z grafického přehledu bylo jednoznačně zřejmé, kolik každý vlastník do společenství v jednotlivých letech vložil, jak bylo s těmi penězi naloženo a kolik je aktuální stav společných prostředků k 30.4.2014. (127 864 Kč) V případě potřeby dalšího vysvětlení se může každý vlastník obrátit na našeho správce nebo na výbor společenství.

 

c.        Na základě výdajů v roce 2013 byl navržen rozpočet na rok letošní. Tento rozpočet byl shromážděním schválen. Účetní, p. Stehlíková, která má naše společenství v Plzeňském servisu na starosti rozešle všem vlastníkům předpis plateb pro rok 2014. Bude obsahovat schválený příspěvek do společného fondu a zálohu na elektřinu. Ta bude zohledňovat individuální spotřebu garáže v minulém období.

 

 

3.      Projednání změn stanov plynoucích z nového občanského zákoníku

a.       Byl přednesen výčet hlavních změn stanov, které nový občanský zákoník umožňuje, respektive nařizuje.  Jednou ze změn je to, že stanovy se staly veřejnou listinou a tudíž každá jejich změna musí být projednána a schválena shromážděním za přítomnosti státního notáře. To je samozřejmě spojené s finančním nákladem i organizační komplikací. (cca 5000 Kč) Dále musí být změna zaregistrována u rejstříkového soudu. (2000 Kč).

b.       Protože nebyly vydány žádné vzorové stanovy, výklad jednotlivých ustanovení občanského zákoníku zatím není jednotný a nelze vyloučit jeho novelizaci, ale hlavně proto, že po konfrontaci našich stávajících stanov s těmi novinkami výbor došel k závěru, že bychom se neměli dostat do problémů v praktické činnosti společenství, došli jsme k závěru, že bude lépe se změnou stanov nespěchat a počkat na praktické zkušenosti.

c.        Je-li v pořádku název společenství, což je naštěstí náš případ,  je pro aktualizaci stanov stanovena lhůta tří let. Po tu dobu platí naše stanovy v původním znění, v kolizních případech samozřejmě platí občanský zákoník jako vyšší právní norma. Nemyslíme si, že budeme mít problém.

 

 

 

 

4.      Zvážení  možnosti instalace samozamykacích zámků do všech dveří.

a.       O instalaci se hlasovalo a byla schválena. Včetně dodavatele FAB centrum Doudlevecká. Vzhledem k předpokládané investici cca 50 000 Kč bylo rozhodnuto o zvýšení příspěvku do společného fondu o 500,- Kč na standardní garáž. Pro bylo 97% přítomných. Hlasování se zdrželi: Mašátová, Michovský, Kotasová a Bureš.

 

5.      Hasicí přístroje – pravidelné kontroly

a.       Bylo odsouhlaseno stejné řešení jako v minulém roce. Výbor zajistí požárního technika, s kterým provede kontrolu hasicích přístrojů, předběžný termín je v úterý 3.6 od 18:00 - 19:00 v 2 patře garáží. Kdo se nebude moci kontroly zúčastnit, zajistí si ji individuálně. Společenství nebude kontrolu hasicích přístrojů financovat, jsou majetkem vlastníků a kontrola bude jimi též individuálně hrazena. Samozřejmě je věcí každého, zda si nechá přístroj zkontrolovat úplně dle svého zvážení, třeba že si ho někam ke kontrole odveze.

 

6.      Úklid ve společných prostorách

a.       Bylo rozhodnuto opět v letošním roce neprovádět jednorázové mokré čištění garážových chodeb. Stalo se tak po zhodnocení aktuálního stavu chodeb.

 

7.      Diskuse

a.       Významný příspěvek v diskuzi se objevil až po skončení shromáždění. Bylo to upozornění na situaci, kdy si do garáží vjíždějící řidič dálkovým ovládáním otevře s vjezdovými vraty současně i vrata své vlastní garáže.  Činí tak v době, kdy na svoji garáž nevidí a neví, nestojí-li před ní zrovna auto souseda nebo jiná překážka. Tak může dojít k poškození majetku nebo vrat. Vyzýváme proto všechny uživatele garáží, aby dálkovým ovládáním otevírali jen vrata na která vidí!

 

 

8.      Závěr

a.       Shromáždění bylo v čase 19:00 hodin ukončeno.

 

 

 

 

 

Jednání řídil a zápis provedl Karel Mareš, předseda výboru společenství.

               

 

 

                Dne 16.05.2014

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář