Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy

                                                                

STANOVY

Společenství vlastníků garáží Tachovská Plzeň Bolevec-č.p. 2222 Tachovská ul.

(dále jen „společenství“)

 

ČÁST PRVNÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

ČI. I.

Základní ustanovení

 

  1. Společenství vlastníků jednotek / dále jen „společenství“/ je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona 72/1994Sb. ve znění pozdějších novel, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy a vlastnické vztahy  k budovám  a nebytovým prostorům.
  2. Členy společenství jsou vlastníci nebytových prostorů v domě /dále jen „jednotka“/ společnými členy společenství jsou společní vlastníci jednotek / dále jen „člen společenství“/.
  3. Společenství je jako právnická osoba způsobilé vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu /dále jen „správa domu“/ a pozemku a v dalších věcech v rozsahu a způsobem uvedeným v zákoně a těchto stanovách.

     

                                                             Čl.II

Název a sídlo společenství

Společenství vlastníků  garáží Tachovská

 

                              Tachovská č.p. 2222   Bolevec, Plzeň  323 00

 

 

                                                ČÁST DRUHÁ                

                                     PŘEDMĚT ČINNOSTI SPOLEČENSTVÍ

 

ČI. III.

Správa domu a další činnosti

1.  Předmětem činnosti společenství je správa, provoz a opravy společných částí domu a zabezpečení dalších činností spojených s provozem domu.

2.  Správou domu se rozumí :

a)  zajišťování provozu domu a pozemku včetně technických zařízení a společných částí technických sítí, a to tak, aby společné části domu byly provozuschopné a sloužily k řádnému užívání  nebytových prostorů v domě,

b)  zajišťování oprav a rekonstrukcí společných částí domu včetně havarijní údržby,

c)  zajišťování protipožárního zabezpečení domu vč.hromosvodů a jeho revize a opravy,

d)  zajišťování revizí a oprav rozvodů elektrické energie a odvodů odpadních vod,

e)  plnění dalších povinností, pokud vyplývají nebo vyplynou vlastníkům jednotek ze zvláštních právních předpisů v souvislosti s jejich spoluvlastnictvím ke společným částem domu,

f)    zajišťování administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu a vedení příslušné technické a provozní dokumentace k domu,

g)  zřízení účtu u banky a hospodaření s peněžními prostředky vlastníků jednotek svěřených společenství na úhradu nákladů spojených se správou a provozem společných částí domu, s povinností oprávněných osob s nimi disponovat s péčí řádného správce cizího majetku a podle pokynů schválených vlastníky,

h)  vedení účetnictví domu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a sledování nákladů a výnosů v příslušném účetním období.

 

3.  Na základě pověření vlastníků jednotek zajišťuje společenství :

a)  pojištění domu

b)  dodávky el. energie

c)  další povinnosti, které vyplynou pro vlastníky jednotek, případně pro společenství ze zvláštních právních předpisů.

 

4.  Společenství dále zajišťuje :

a)  vybírání příspěvků od vlastníků jednotek na náklady spojené se správou společných částí domu a pozemku tzn. společný fond, vybírání záloh na úhradu za služby spojené s užíváním jednotek od vlastníků jednotek,

b)  zajišťování vedení evidence plateb vlastníků jednotek na náklady spojené se správou společných částí domu a pozemku, popřípadě o dalších prostředcích, které jsou z rozhodnutí vlastníků vybírány

c)  vedení evidence nákladů vzniklých se zajišťováním správy domu a vedení přehledu všech ostatních nákladů vztahujících se k domu a pozemku.

d)  vyúčtování zálohových plateb na úhradu za služby pro jednotlivé vlastníky jednotek.

    e) vedení seznamu členů společenství.

    f) včasné vymáhání plnění povinností uložených členům společenství k tomu

       příslušným orgánem společenství

    g) řádné hospodaření s finančními prostředky poskytovanými vlastníky

        jednotek.

 

 

ČI. IV.

Změny společných částí domu

Společenství dále zajišťuje se souhlasem všech členů společenství změny v účelu užívání stavby a změny stavby, pokud není dále uvedeno jinak.Stavební úpravy spočívající v modernizaci, rekonstrukci a opravách společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, zajišťuje společenství se souhlasem nejméně tříčtvrtinové většiny  všech členů společenství.

 

                                                         Čl. V.

  Zajišťování správy domu  na základě smlouvy se správcem

1.  V souladu s usnesením shromáždění vlastníků jednotek o ustanovení správce, může společenství zajišťovat činnosti spojené se správou domu a pozemku na základě smlouvy se správcem, kterým může být fyzická nebo právnická osoba.

2.  Smlouva se správcem obsahuje:

    a/ vymezení činností, které bude správce vykonávat

    b/ určení způsobu hospodaření s příspěvky na správu domu a pozemku a s  

        finančními prostředky poskytovanými na úhradu služeb včetně jejich

        evidence

    c/ povinnost správce  předložit jednou ročně shromáždění zprávu o finančním

        hospodaření, o stavu finančních prostředků každého vlastníka jednotky a o

        stavu společných částí domu, jakož i o jiných významných skutečnostech

     d/ povinnost správce před ukončením jeho činnosti podat shromáždění zprávu

         o své činnosti a předat výboru  všechny písemné materiály o správě domu a

         své činnosti.

      e/ další náležitosti stanovené shromážděním

3.  Změny osoby správce nebo změny obsahu smlouvy se správcem schvaluje

    shromáždění.

4.  Uzavřením smlouvy se správcem  podle odst.1-3 nemůže být dotčena výlučná

    rozhodovací působnost orgánů společenství plynoucí ze zákona a těchto stanov

 

 

                                                          ČÁST TŘETÍ

                                             ORGÁNY SPOLEČENSTVÍ

 

                                                                 Čl.VI.

 

                                        Společná ustanovení

 

1.  Orgány společenství jsou :

a)  shromáždění vlastníků jednotek (dále jen „shromáždění“),

b)  výbor společenství ( dále jen „výbor“).

2.  Výbor je volen a odvoláván shromážděním. Členem výboru může být pouze vlastník jednotky.

 

3.  Orgány společenství hlasují veřejně. Shromáždění může rozhodnout, že bude provedeno tajné hlasování, a to zejména pokud jde o volbu členů výboru. Tajnou volbu může navrhnout výbor, pokud nejde o jejich první volbu.

 

4.  Funkční období členů výboru činí 5 let a počíná dnem jejich zvolení. Na svém prvním zasedání výbor zvolí předsedu. První zasedání výboru svolává jeho nejstarší člen, který také řídí jeho zasedání do zvolení předsedy.

 

5.  Členem výboru může být zvolena pouze osoba starší 18 let.

 

6.  Člen společenství může být zvolen pouze do jednoho orgánu a může být volen opětovně

 

7.  Člen voleného orgánu  společenství může být před uplynutím funkčního období

z funkce odvolán  shromážděním.

 

8.  Členům výboru může být poskytnuta odměna za výkon funkcí, její výši schvaluje shromáždění.

 

9.  O průběhu schůze shromáždění, na které jsou voleny orgány společenství a schvalovány  stanovy společenství, musí být pořízen notářský zápis, k němuž se přikládají schválené stanovy společenství.

 

10.Člen výboru může být během funkčního období shromážděním odvolán, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně poruší povinnosti vyplývající z činnosti voleného orgánu společenství, případně, je-li neomluveně nečinný po dobu nejméně šesti měsíců.

 

11.Člen výboru může během funkčního období odstoupit. Odstoupení oznamuje člen výboru písemně orgánu společenství, jehož je členem. Odstoupení je účinné ode dne, kdy jej vzal výbor na vědomí. Pokud výbor nevezme odstoupení na vědomí do třiceti dnů ode dne doručení oznámení člena o odstoupení, zaniká odstupujícímu členovi jeho funkce třicátým dnem po doručení oznámení o odstoupení z funkce.

 

12 Za člena výboru, který odstoupil nebo byl odvolán, provede shromáždění novou volbu, a to do 60 dnů po zániku jeho funkce.

 

13 Shromáždění může rozhodnout o zřízení kontrolní komise. Pro její zřízení a volbu či odvolání členů platí bod. 2. až 7. a 9. až 12.

 

 

ČI. VII

Shromáždění

1.  Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění.

2.  Shromáždění volí a odvolává členy výboru.

3.  Do výlučné pravomoci shromáždění náleží rozhodování :

a)  o věcech, které jsou obsahem prohlášení vlastníka budovy podle § 4 zákona

    72/1994 Sb.

b)  o schválení nebo o změně stanov,

c)  o uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám se souhlasem vlastníků jednotek, k zajištění pohledávek vyplývajících z úvěru poskytnutého na náklady spojené se správou domu

d)  o změně účelu užívání stavby, o změně stavby, jakož i o podstatných změnách týkajících se společných částí domu,

e)  schválení účetní uzávěrky předložené výborem, spolu se zprávou o hospodaření společenství

f)    rozhodování o výši příspěvků od vlastníků jednotek na náklady spojené se správou společných částí domu, popřípadě dalších, pokud jsou tyto příspěvky z rozhodnutí vlastníků vybírány,

g)  stanovení výše odměny členům výboru.

h)  o změně osoby správce nebo o změně obsahu smlouvy se správcem.

 

4.  Shromáždění svolává nejméně jedenkrát v kalendářním roce výbor, shromáždění musí být svoláno rovněž z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasů. Neplní-li výbor povinnost svolat shromáždění, mohou jej svolat vlastníci jednotek, kteří mají aspoň jednu čtvrtinu hlasů. Jimi zvolený člen řídí pak schůzi tohoto shromáždění.

 

5.  Pokud není zvolen výbor, svolává shromáždění vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí nejméně jednu polovinu nebo vlastníci jednotek, kteří se stali členy společenství dnem jeho vzniku.

 

6.  O svolání shromáždění musí být členové společenství písemně vyrozuměni nejméně 15 dní před konáním schůze shromáždění. Pozvánka musí obsahovat datum a hodinu, místo a program jednání schůze shromáždění. K pozvánce se připojují podklady k nejdůležitějším bodům jednání shromáždění nebo informace o tom, kde se člen společenství s těmito podklady může seznámit.

 

7.  Jednání shromáždění organizuje a řídí předseda výboru nebo člen výboru, kterého řízením shromáždění výbor pověřil. Podklady pro jednání shromáždění připravuje výbor.

 

8.  Shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů, k přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných vlastníků. Přitom každý člen společenství má právo zmocnit jiného člena společenství nebo jinou osobu k zastupování, zmocněnec předloží před zahájením shromáždění plnou moc zmocnitele.

 

9.  Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu, spoluvlastníci jednotky mají společný hlas. Při rovnosti hlasů nebo nedosáhne-li se potřebné většiny nebo dohody, se po dalším objasnění řešeného problému hlasuje znovu. Je-li výsledek tohoto opětovného hlasování rovnost hlasů, nebo nedosáhne-li se potřebné většiny nebo dohody, rozhoduje na návrh kteréhokoliv vlastníka jednotky soud. Jde-li o důležitou záležitost, může přehlasovaný vlastník jednotky požádat soud, aby o ní rozhodl . Právo je nutno uplatnit u soudu do 6 měsíců ode dne přijetí rozhodnutí, jinak právo zanikne.

 

10.  K přijetí usnesení shromáždění o věcech, které jsou obsahem prohlášení   vlastníka budovy, o schválení nebo o změně stanov , uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám odst.3 c/  a způsobu rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky je zapotřebí tříčtvrtinové většiny hlasů .

 

11.  K přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby, o změně stavby je zapotřebí souhlasu všech členů společenství, pokud není dále uvedeno jinak.Jde-li o stavební úpravy spočívající v modernizaci, rekonstrukci a opravách společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu,postačuje souhlas nejméně tříčtvrtinové většiny všech členů společenství.

 

12.  Ke zvolení členů výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů společenství.

 

13.  Z jednání shromáždění se pořizuje zápis, který musí obsahovat :

a)    datum a místo konání shromáždění,

b)    přijatá usnesení,

c)    výsledky hlasování,

d)    námitky členů proti rozhodnutí společenství, kteří požádali o jejich zaprotokolování,

e)    označení spoluvlastníků jednoty, kteří hlasovali za společného člena.

 

14.  Přílohu zápisu z jednání shromáždění tvoří listina přítomných s jejich podpisy a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům.

 

15. Zápis podepisuje předsedající a zapisovatel a musí být včetně příloh uschován

      u předsedy výboru.

 

ČI. VIII.

Výbor

1.     Výbor je statutárním a výkonným orgánem společenství a za svou činnost odpovídá shromáždění. Výbor musí být alespoň tříčlenný.

 

2.     Výbor zvolí ze svých členů předsedu.

 

3.     Za výbor jedná navenek předseda výboru nebo výborem písemně pověřený člen výboru. Je-li pro právní úkon zapotřebí písemná forma, je nezbytný podpis předsedy a dalšího člena výboru.

 

4.     K platnosti zvolení členů výboru je zapotřebí, aby na schůzi shromáždění byli přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů. Člen výboru je zvolen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina hlasů všech vlastníků. Při hlasování je

rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných     částech domu.

 

5.     Pokud nejde o věci ve výlučné pravomoci shromáždění nebo pokud si rozhodování v určitých věcech shromáždění nevyhradilo, rozhoduje výbor. Výbor plní usnesení shromáždění a odpovídá mu a svou činnost. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Výbor svolává jeho předseda nebo výborem písemně pověřený člen výboru.

 

6.     Nesvolává-li v dohodnutých lhůtách výbor předseda, můžou tak učinit jeho další dva členové.

 

7.     Výbor zejména :

a)  jedná ve věcech správy domu, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění nebo pokud si je shromáždění nevyhradilo,

b)  svolává shromáždění, připravuje podklady pro jejich jednání a řídí a organizuje jednání,

c)  rozhoduje o výši záloh na úhradu za jednotlivé služby a o způsobu rozúčtování úhrad za služby pro jednotlivé vlastníky, sděluje členům společenství výši příspěvků na náklady spojené se správou domu a pozemku a výši záloh na úhradu za služby.

 d) 

zajišťuje včasné plnění závazků společenství vzniklých ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám a včasné uplatňování pohledávek společenství

e)  odpovídá za vedení účetnictví a sestavení účetní uzávěrky a překládá ji shromáždění ke schválení,

f)    odpovídá za vedení písemností (vedení evidence členství), zápisů ze shromáždění, usnesení apod.,

g)  sjednává dohody o provedení prací, o dodávce služeb, kontroluje jejich kvalitu a provádí úhradu za provedené dodávky služeb,

h)  činí opatření k zajištění úhrady dluhů vlastníků jednotek na příspěvcích na výdaje spojení se správou. údržbou a opravami společných částí domu

 

8.     Z jednání výboru se pořizuje zápis, který musí obsahovat :

a)    datum a místo konání,

b)    přijatá usnesení,

c)     výsledky hlasování členů výboru,

d)    námitky členů výboru proti rozhodnutí výboru, kteří požádali o jejich zaprotokolování.

  1. Odpovědnost člena výboru za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti při výkonu své funkce, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

 

                                                  ČÁST ČTVRTÁ

                                     ČLENSTVÍ VE SPOLEČENSTVÍ

 

ČI. IX.

Vznik členství

1.     Členy společenství se stávají fyzické a právnické osoby, které nabyly vlastnictví jednotek v domě, a to dnem vzniku společenství nebo dnem nabytí vlastnictví jednotky.

2.     Společnými členy společenství jsou spoluvlastníci jednotky nebo manželé, kteří mají  jednotku ve společném jmění manželů.Ze společného členství jsou společní členové oprávněni a povinni společně a nerozdílně.

3.     Spoluvlastníci jednotky jako společní členové    mají postavení vlastníka jednotky a mají právo na schůzi shromáždění hlasovat jako jeden vlastník – člen společenství s váhou hlasu odpovídající spoluvlastnickému podílu na společných částech domu,  přičemž váha hlasu je nedělitelná.

 

4.     Členství ve společenství vzniká a zaniká současně s převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky. Spoluvlastníci jednotek jsou společnými členy společenství.

 

5.     Jména členů společenství při vzniku jsou uvedena v příloze těchto stanov. V seznamu  členů  společenství musí být u každého člena uvedena vedle jména, příjmení, data narození a místa trvalého pobytu též váha hlasu při hlasování na shromáždění.

 

ČI. X.

Práva a povinnosti člena společenství

 

1.     Člen společenství má právo zejména :

a)    účastnit se veškeré činnosti společenství,

 

 

b) podílet se stanoveným způsobem na rozhodování shromáždění,

c) volit a být volen do orgánů společenství, splňuje-li stanovené podmínky,

d) předkládat návrhy na zlepšení činnosti společenství

e) obdržet vyúčtování příspěvků na výdaje spojené se správou domu a záloh     na úhradu za služby, které byly poskytnuty na účet společenství,

f) nahlížet do všech podkladů a písemností týkajících se činnosti společenství a na svůj náklad žádat o pořízení kopie, opisu či výpisu z těchto podkladů.

 

2. Člen společenství je povinen zejména:

a)    dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů společenství,

b)    řídit se při užívání společných částí domu, pozemku a společných zařízení domu právními předpisy, rozhodnutím orgánů společenství a pokyny výrobce či správce technických zařízení,

c)    neprodleně upozorňovat výbor na závady vzniklé na společných částech domu, jakož i na jednání jiných osob a další skutečnosti, které společné části domu poškozují, a dále podle svých schopností a možností působit proti takovému poškozování, včetně provádění činnosti směřující k předcházení škod,

d)    hradit stanovené příspěvky na výdaje spojené se správou domu a stanovené příspěvky na opravy, rekonstrukce a modernizace domu, a to poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu, neurčuje-li písemná dohoda všech vlastníků jednotek jinak,

e)    hradit stanovené zálohy na úhradu za služby a nedoplatky vyplývající z vyúčtování,

f)     umožnit na předchozí vyzvání vstup do jednotky osobám pověřeným kontrolou, prováděním oprav a úprav souvisejících s opravami ostatních jednotek a domu jako celku,

g)    odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo společných částech domu způsobil sám vlastník jednotky nebo ti, kteří s ním jednotku užívají nebo nájemci či podnájemníci jejich domácnosti,

h)    zdržet se jednání, jímž by zasahoval do práv ostatních členů společenství a podstatně omezoval nebo neumožňoval výkon jejich práv,

i)     oznámit bez zbytečného odkladu výboru nabytí vlastnictví jednotky,

j)      dodržovat provozní řád schválený shromážděním.

 

3. Vlastník jednotky nesmí provádět takové úpravy jednotky, jimiž by ohrožoval výkon vlastnického práva vlastníků ostatních jednotek.

 

 

ČI. XI.

Zánik členství ve společenství

1.  Členství ve společenství zaniká :

a)    úmrtí, člena společenství – fyzické osoby,

b)    převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky,

c)    zánikem člena společenství – právnické osoby bez právního nástupnictví

d)    zánikem jednotky, jejímž vlastníkem je člen společenství.

 

2.    Společné členství ve společenství zaniká a  mění se na členství dnem, kdy se zapíše změna předchozího spoluvlastnictví jednotky na výlučné vlastnictví jediného člena společenství do katastru nemovitostí. Tuto změnu je povinen člen společenství neprodleně oznámit výboru společenství.

 

 

                                                     ČÁST PÁTÁ

                                  HOSPODAŘENI SPOLEČENSTVÍ

 

                                                           Čl.XII.

                               Hospodaření společenství

 

1. Společenství hospodaří s finančními prostředky poskytovanými   členy       

    společenství na úhradu příspěvků na správu domu a pozemku, dále 

    s finančními prostředky poskytovanými členy společenství na úhradu za

    služby spojené s užíváním jednotek a dalšími finančními prostředky

    získanými v rámi činnosti společenství. Tyto peněžní prostředky jsou

    poukazovány na bankovní účet společenství. Dispoziční právo k účtu mají

    všichni členové výboru, přičemž je podmínkou podpis dvou členů výboru.

 

2.    Společenství vede účetnictví podle zákona 563/1991 Sb o účetnictví ve

znění pozdějších předpisů.

 

3.    V daňových záležitostech postupuje společenství podle zvláštních právních

předpisů.

 

4.    Společenství je povinno uplatňovat a vymáhat plnění povinností uložených

členům společenství k tomu příslušným orgánem společenství a plnění závazků třetích osob vůči společenství.Výbor odpovídá za včasné plnění těchto úkolů.

 

5.    Členové společenství ručí za závazky společenství v poměru, který                

      odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu.

 

 

                                                  ČI. XIII.

Úhrada nákladů spojených

se správou domu a úhrada za služby

1.  Příspěvky na správu domu a pozemku a zálohy na úhradu za služby platí členové společenství ročně v částkách a termínech stanovených shromážděním, a to na účet společenství, pokud shromáždění nestanoví jinak.

 

2.  O vyúčtování záloh na úhradu za služby rozhoduje shromáždění jednou ročně.

 

3.  Nevyčerpaný zůstatek na zálohách za služby se s jednotlivými členy společenství nevypořádává a převádí se do následujícího roku, pokud shromáždění nerozhodne jinak.

 

 

 

Stanovy byly schváleny na ustanovující schůzi.

 

 

INBA s.r.o., Prokišova 7, 370 01 České Budějovice dle zápisu v OR, oddíl C, vložka 1470

 

 

 

Nabídka činností při založení

Společenství vlastníků dle zák. 103/2000

 

1)  Seznam členů na základě aktuálního Listu vlastnictví vedeného u Katastrálního úřadu

-         vypracování, podklad pro ustavující členskou schůzi (poplatek za kolek na LV není součástí smluvní ceny)

-         List vlastnictví je přílohou návrhu na zápis do OR

 

2)  Návrh stanov společenství

-         vypracování návrhu stanov společenství

-         vypracovaní 2 paré konečného znění stanov, které ustavující schůze společenství odhlasuje (případné další kopie nejsou součástí smluvníceny),

-         stanovy jsou přílohou návrhu na zápis do OR

 

3)  Příprava ustavující schůze za účasti notáře

-         zajištění písemných pozvánek na ustavující schůzi včetně programu (písemná pozvánka je přílohou návrhu na zápis do OR),

-         příprava presenční listiny (příloha k návrhu na zápis do OR),

-         zajištění účasti notáře na ustavující schůzi (poplatky za notářské ověření podpisů členů výboru nejsou součástí smluvní ceny).

 

4)  Návrh na zápis do Obchodního rejstříku

-         zajištění návrhu včetně příloh stanovených zákonem a podání na Krajském soudě (poplatky na notářské ověření podpisů členů výboru nejsou součástí smluvní ceny)

 

5)  Výpis z Obchodního rejstříku

-         zajištění „Výpisu z Obchodního rejstříku“ po registraci (poplatek za kolek  není součástí smluvní ceny)

 

6)  Registrace společenství na Finančním úřadě

-         zajištění registrace na Finančním úřadě

 

 

8Smluvní cena za výše uvedené činnosti : 1.700,- Kč + 19% DPH7

 

 

Výše uvedené činnosti budou zahájeny po podpisu této nabídky radou současného Občanského sdružení.

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář